LIVERPOOL vs MAN UTD.

ศึกแดงเดือด ลิเวอร์พูล พบ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ท พร้อมทัวร์สนามทั้ง 2 สนาม

ชมศึกแดงเดือด "หงส์แดง" ลิเวอร์พูล เปิดบ้าน รับการมาเยือนของ "ปีศาจแดง" แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ท ชมเกมส์ฟุตบอล พร้อมทัวร์สนาม และเที่ยวกรุงลอนดอน ทานเป็ดโฟร์ ซีซั่น และ Burger & Lobster กิน-เที่ยวครบ

(ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF มุมด้านล่างขวาครับ)

16-21 มี.ค. 65 LIVERPOOL vs MAN UTD.

วันที่เดินทาง โปรแกรมการเดินทาง
พุธ 16 มี.ค.

สนามบินสุวรรณภูมิ 

17.30 น.             พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบกันหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินเอมิเรตส์

20.35 น.             ออกเดินทางสู่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 373

พฤหัส 17 มี.ค.

ดูไบ – ลอนดอน – เที่ยวชมเมือง (บิ๊กเบน - ลอนดอนอาย - บักกิงแฮม พาเลซ) - ชอปปิ้ง

00.50 น.             เดินทางถึงสนามบินกรุงดูไบ แวะเปลี่ยนเครื่อง

03.10 น.             ออกเดินทางสู่กรุงลอนดอน โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 7

07.10 น.             ถึงสนามบิน Heathrow กรุงลอนดอน

                          เที่ยวชมกรุงลอนดอน ผ่านบิ๊กเบน เป็นหอนาฬิกาประจำพระราชวังเวสต์มินสเตอร์

                          ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภาอังกฤษ ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง

                          นับเป็นสัญญลักษมณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของกรุงลอนดอน นำท่านขึ้นสู่ลอนดอน

                          อาย เป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) เป็น

                          สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก แวะถ่ายรูป ณ พระราชวังบักกิงแฮม

                          เป็นพระราชวังที่เป็นที่ประทับเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษ เป็นสถานที่ที่ใช้

                          สำหรับการเลี้ยงรับรองของรัฐ และยังเป็นที่รวมพลังใจทั้งในการฉลองและในยาม

                          คับขันของชาวอังกฤษ

กลางวัน              รับประทานอาหารกลางวัน ณ Berger & Lobster

บ่าย                    เดินเล่นช้อปปิ้งบน ถนนอ็อกซฟอร์ด ที่มีห้างชื่อดัง และร้านค้ามากมาย อาทิ

                          ห้าง Selfridge และ ห้าง Mark & Spencer หลังจากนั้น เดินทางสู่ Harrods

                          อัครห้างสรรพสินค้า เป็นห้างสรรพสินค้าหรูหราบนถนนบรอมพ์ตันในเขต

                          ไนท์สบริดจ์ลอนดอน ตั้งอยู่บนที่ดินขนาด 18,000 ตารางเมตร มีพื้นที่จำหน่าย

                          สินค้ากว่า 90,000 ตารางเมตร คติพจน์ของแฮร์รอดส์คือ Omnia Omnibus

                          Ubique (ทุกสิ่งสำหรับทุกคนในทุกแห่ง) ห้างแฮรอดส์ ถือเป็นสัญลักษณ์อย่าง

                          หนึ่งของกรุงลอนดอน

ค่ำ                      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโฟร์ซีซั่น

                          เข้าสู่ที่พักโรงแรม Novotel London Wembley หรือเทียบเท่า

 

ศุกร์ 18 มี.ค.

ลอนดอน – บิสเตอร์ เอาท์เลท – แมนเชสเตอร์

 

เช้า                     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                          ออกเดินทางสู่บิสเตอร์ เอาท์เลท (ระยะทาง 106 กม. ประมาณ 1.45 ชั่วโมง)

                          เชิญเลือกซื้อสินค้าหลากหลายแบรนด์อย่างเต็มที่ อาทิ Bally , Burberrly , Calvin

                          Klein, Clarks , D&G, DKNY , Fendi , Gucci , Guess , Hugo Boss , Jigsaw,

                          Kipling , L’Occitane , Levi’s , MaxMara , Molton Brown , Mulberry , Paul

                          Smith , POLO , Samsonite , Timberland , Versace , Yves Saint Laurent ฯลฯ

                          พิเศษ รับคูปอง วี.ไอ.พี. เพื่อใช้เป็นส่วนลด  เพิ่มเติมจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

กลางวัน              รับประทานอาหารกลางวัน

เย็น                     ออกเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ (ระยะทาง 252 กม. ประมาณ 4.0 ชั่วโมง)

ค่ำ                      รับประทานอาหารค่ำ

                          เข้าพักโรงแรม 4 ดาว ณ เมืองแมนเชสเตอร์

เสาร์ 19 มี.ค.

แมนเชสเตอร์ – ลิเวอร์พูล – รอพบนักเตะ – ชมฟุตบอล – แมนเชสเตอร์

เช้า                     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                          ออกเดินทางสู่เมืองลิเวอร์พูล (ระยะทาง 56 กม. ประมาณ 1.0 ชั่วโมง)

                          นำท่านรอพบนักเตะลิเวอร์พูล บริเวณหน้าโรงแรม Hope Street Hotel

กลางวัน              รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย                    เดินทางสู่สนามแอนฟิลด์

15.00 น.             ชมฟุตบอลระหว่าง Liverpool vs Manchester United

                          เดินทางกลับสู่เมืองแมนเชสเตอร์ 

ค่ำ                      รับประทานอาหารค่ำ

                          เข้าพักโรงแรม 4 ดาว ณ เมืองแมนเชสเตอร์

อาทิตย์ 20 มี.ค.

แมนเชสเตอร์ – ทัวร์สนามโอล์ดแทรฟฟอร์ด – ลิเวอร์พูล – ทัวร์สนามแอนฟิลด์ – สนามบิน 

เช้า                     รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                          เดินทางสู่สนามโอล์ดแทรฟฟอร์ด

                          นำท่านทัวร์สนามโอล์ดแทรฟฟอร์ด พร้อมซื้อของที่ระลึกของสโมสร

กลางวัน              รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย                    เดินทางสู่สนามแอนฟิลด์ เมืองลิเวอร์พูล

                          นำท่านทัวร์สนามแอนฟิลด์ พร้อมซื้อของที่ระลึกของสโมสร

16.30 น.             เดินทางสู่สนามบินเมืองแมนเชสเตอร์

20.40 น.             เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 20

    

จันทร์ 21 มี.ค.

ดูไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ

07.55 น.             ถึงสนามบินกรุงดูไบ แวะเปลี่ยนเครื่อง

09.30 น.             ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372

18.40 น.             เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ราคาทัวร์

กำหนดการเดินทาง              16-21 มีนาคม 2565

ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ                                119,000           บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ                                 11,000           บาท

 

อัตรานี้รวม                                                                                                                     

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

ค่ารถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม และระหว่างการนำเที่ยวตามที่ระบุ

ค่าวีซ่าประเทศอังกฤษ                                                                                                               

ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง                                                                                       

ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ

ค่าเข้าชมและค่าบริการสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ

 

อัตราดังกล่าวไม่รวม                                                                                     

ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง                                                                                                      

ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด                                         

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ                                                       

ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากรายการ                                                                           

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงื่อนไขการจอง

เงื่อนไขการชำระเงิน                                                                                                              

 1. ชำระค่ามัดจำท่านละ 45,000 บาท เป็นค่าตั๋วชมฟุตบอล และเพื่อยืนยันการจองทัวร์ (ทางบริษัทไม่สามารถจองตั๋วฟุตบอลได้จนกว่าจะได้รับเงินมัดจำ)                         
 2. ชำระค่ามัดจำอีก 30,000 บาท เมื่อถึงกำหนดเวลาการออกตั๋วเครื่องบิน (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับสายการบินนั้นๆ)                                                                                                   
 3. ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว                                         
 4. ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำตามจำนวนที่ทางบริษัทได้ชำระไปตามจริง ส่วนที่เหลือจะคืนให้กับลูกค้า           

 

การยกเลิก

 1. ในกรณียกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทจะคืนเฉพาะเงินส่วนที่เหลือให้กับลูกค้า เงินในส่วนที่บริษัทได้สำรองจ่ายไปแล้วไม่สามารถคืนได้ เช่น ตั๋วฟุตบอล, ตั๋วเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า ฯลฯ เป็นต้น       
 2. กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน บริษัทขออนุญาตไม่คืนเงินให้กับลูกค้า

 

หมายเหตุ                                                                                                             

 1. ราคาตั๋วฟุตบอลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นถ้าทางบริษัทไม่ได้รับเงินมัดจำตามวัน และเวลาที่ตกลงกับลูกค้า ลูกค้าอาจจะไม่ได้ตั๋ว หรือราคาทัวร์อาจจะเปลี่ยนแปลง เนื่องจากราคาตั๋วฟุตบอลมีการปรับราคาขึ้น
 2. ในกรณีเดินทางกรุ๊ปเล็ก (น้อยกว่า 10 ท่าน) อาจจะไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปด้วย (มีเจ้าหน้าที่ส่งที่สนามบินสุวรรณภูมิ) แต่จะมีเจ้าหน้าที่คนไทยรอรับที่สนามบินประเทศอังกฤษ   
 3. วีซ่าประเทศอังกฤษ จำเป็นต้องไปยื่นด้วยตนเองทุกท่าน เพราะจะต้องทำการสแกนลายนิ้วมือ แต่ทางบริษัทจะอำนวยความสะดวกในเรื่องการเตรียม และการกรอกเอกสาร และมีเจ้าหน้าที่ไปด้วยในวันที่เข้าไปยื่นวีซ่า 
 4. ควรเตรียมเอกสารและยื่นวีซ่าล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดือนก่อนการเดินทาง            
 5. ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล โรคระบาด หรือมีเหตุให้ต้องงดการแข่งขันฟุตบอล ทางบริษัทจะไม่สามารถรับผิดชอบในการไม่ได้รับชมฟุตบอล จากกรณีดังกล่าว และไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วฟุตบอล หรือคืนเงินบางส่วนได้ เนื่องจากตั๋วฟุตบอลได้ทำการชำระเงินทั้งหมดแล้ว และไม่สามารถคืนตั๋วได้ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางบริษัทได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว  

ยินดีให้บริการ : 084-361-4414, 02-899-5995

บริษัท ธนานันท์ แทรเวล จำกัด 13 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4-15 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
THANANUN TRAVEL CO., LTD. 13 Soi Rama II, Soi 54 Yaek 4-15, Samae-dam, Bangkhunthien, Bangkok 10150
Tel. (662) 899-5995 Fax (662) 899-5775

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 บริษัท ธนานันท์ แทรเวล จำกัด
Counter Visitor: 216853